معروفترین سوغات زنجان چاقو می تواند باشد

صنعت دستی مس در زنجان به بیش از هزار سال قبل و دوره ساسانیان در زنجان باز میگردد و احتمالاً مهمترین سوغات زنجان چیه مقطع رشد صنایع مس زنجان در دوره سلجوقیان بود که صنعتگران زنجانی برای این اقوام تازه استقرار یافته ترک ظروف مسی با نقش حیوانات اساطیری میساختند.

چاقو صنایع دستی زنجان

لازم است ذکر شود که واژههای «قرم» و «القرم» و «قرمی» در کتب تاریخی مختلف که به زبان عربی نگاشته شدهاند برای شبه جزیره کریمه به کار رفتهاند و گاهی به اقوام ترکزبانی که در این شبه جزیره ساکن هستند نیز به «قرم» و «قرمی» شناخته شدهاند اما تنها شواهدی که برای ارتباط کریمه با شهر گرمی شناسایی شده است استقرار قوم تاتار در هر دو منطقه می باشد.

فروشگاه اینترنتی سوغات زنجان

https://soghatzanjan.com/

شهر زنجان در ناحیه ای کوهستانی قرار گرفته و در آن گیاهان زیادی رشد می کنند که خواص زیادی دارند از جمله مشهور ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:غاز یاغی: نوعی گیاه خودرو است که می توان آن را در کنار رودخانه ها و دامنه ی کوه ها پیدا کرد.

معرفی صنایع دستی شهر زنجان

چاروق قدیمی زنجان, نوعی پاپوش بوده است که از چرم خام ساخته شده و در روستاها بیشتر مورد استفاده چوپانان قرار می گرفت و اغلب بدون پاشنه بوده و با تسمه هایی به ساق پا پیچیده می شد.

فروشگاه صنایع دستی زنجان چاقووی در این خصوص ادامه داد: ولی اگر جنس نامرغوب به اسم زنجان به فروش برسد، ضربهای که به این صنعت وارد میکند، غیرقابل جبران خواهد بود، به همین خاطر بحث برندسازی از رویکردهای اصلی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان در حوزه صنایعدستی بهشمار میرود و در همین راستا سال گذشته به سمت طراحی برند حرکت کردیم.

انشا در مورد صنایع دستی زنجان

مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه فروش صنایعدستی مس زنجان در سایر شهرها با برندی دیگر، هم حسن است و هم در صورت مدیریت نشدن عیب، افزود: بعضی از شهرها حتی اگر میخواهند مس خود را خوب بفروشند به اسم مس زنجان به فروش میرسانند و این نشان از اعتمادی است که صنعتگران زنجانی هم از بابت کیفیت تولید و هم از جهت خلوص مواد در بازار بهوجود آوردهاند.

صنایع دستی زنجان چاروق دوزی

مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان ، گریزی به صنعت مس زنجان و آخرین وضعیت صنعتگران در این حوزه زد و اظهار کرد: خوشبختانه هماکنون مس زنجان وضعیت نسبتا مطلوبی دارد، چون رقبای بسیار زیادی داشته و این رقبا هم در حوزه خود محصول و هم به لحاظ کاربری آن مطرح هستند.

درباره صنایع دستی زنجان

بیشک ایران همواره بهعنوان کشور تکمحصولی مطرح بوده و این امر اقتصاد ایران را در برابر تحریم ها و نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر کرده است، به گونه ای که ایران در مقاطع مختلف ناگزیر برای برون رفتن از فضای پیشآمده در برابر نوسانات قیمت نفت، سیاست های اقتصادی خاص را در پیش گرفته است.

خبرگزاری مهر-گروه استانها-زهرا مقدمی: صنایع دستی به عنوان، صنعتی تأثیرگذار در اشتغالزایی نقش مهمی در رفع چالشها و همچنین توسعه اقتصادی دارد و میتواند در محیطهای خانگی شهری و روستایی به کمک اقتصاد خانوار بیاید و بخش مهمی از درآمد خانواده هارا تأمین کند .

در سال بیش از ۶۰۰۰۰ تخته فرش در سراسر استان بافته می شود که عمده آنها مربوط به اتحادیه بافندگان فرش دستی و شرکتهای مختلف است . ظروف مسی درزمان حاضر با استفاده از ورق مس و روش چکش کاری گرم و سرد ساخته می شود که فرم دهی ورق مس به روش چکش کاری ، دندانه دار کردن لبه هایی که به هم متصل می شوند ، باز کردن دندانه ها به روی هم ، چفت کردن و چکش کاری آنها ، اضافه کردن بار “تنه کار و برنج” و گرم کردن وچکش کاری مجدد آن مهمترین مراحل کار مسگری است .

سایت صنایع دستی زنجانبا وجود پیشنیه ی غنی این صنعت دستی در زنجان متأسفانه ، هنر مسگری در این شهر طی دو دهه اخیر به دلایل مختلفی دچار افول تأمل برانگیزی شده است . رقیب دیگری نیز در این عرصه وجود دارد و آن عدم دید کارشناسی در اطلاعرسانی است.

در دوره ایلخانی با توجه به نزدیکی پایتخت حکومت ایلخانان به زنجان و توجه حکمرانان ایلخان به فلزکاری و نیز وجود گوی های مرصع نقره کوب ، مربوط به این دوره که نام “سلطان اولجایتو” در آن حک شده می توان موقعیت فلزکاری در دوره مزبور را تصور کرد .

هنگامیکه بشر بعد از سنگ و گِل ، برای رفع سایر نیازهای خود به فلز روی آورد ، در بین فلزات ، “مس” زودتر از دیگر فلزات بکار رفت چراکه این فلز به صورت خالص در طبیعت یافت می شد و استخراج و بهره برداری از آن ساده بود .

آدرس صنایع دستی در زنجان

همان طور که میدانید بشر پس از سنگ و گل برای ساخت ملزومات زندگی به فلزات روی آورد و مس، اولین فلزی بود که انسان از آن استفاده کرد؛ زیرا مس بهصورت خالص در طبیعت پیدا میشد، استخراج و بهرهبرداری از آن مشکل نبود و سنگ معدنی آن، درخشش، جلا و رنگ جالب توجهی داشت.

پس از این حمله بسیاری از مردم شیراز از دم تیغ گذشتند و دو کله مناره در اطراف شهر برپا شد و باغهای اطراف شیراز نابود شد. میزان آب دهی شاهرود در رجایی دشت ۵ مترمکعب برآورد شدهاست (سال آبی ۸۵ ۸۴) این رودخانه پس از طی ۱۶۰ کیلومتر در لوشان وارد دریاچهٔ سدّ منجیل میشود.

صنايع دستي زنجانچاقو سازی در زنجان که با مهارت خاصی به دست استادان این صنعت ساخته میشود با ویژگیهایی همچون ظرافت ، تناسب ، تنوع ، قدرت برش و تیغه از شهرت فراوانی بر خوردار است . صنعت ‹‹ چاقوسازی›› در زنجان سابقه طولانی دارد، ولی بعد، از دوره صفویه است که رونق چشمگیری در این زمینه یافته است.

فرشهای صادراتی زنجان از بهترین جلوه های فرهنگی این استان هستند . این صنعت در سالهای اخیر رونق مطلوبی داشته و در ویترین فروشگاه های صنایعدستی زنجان بعد از پشت سر گذاشتن دوران افول گذشته، روزها اوج خود را سپری میکند.

وی با اشاره به اینکه صنایعدستی مقولهای است که از طرفی با هویت و ذات مردمان این منطقه عجین شده، یک محصول تولیدی متفاوت بوده و همه نگاه مثبتی به این صنایع دارند، خاطرنشان کرد: بحث اقتصاد مقاومتی نیز به نحوی زنجیره کامل در داخل کشور بوده و عدم وابستگی از مزیتهای آن بهشمار میرود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه صنایعدستی نقش مهمی در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد، اظهار کرد: صنایعدستی که در قالب صنفی ـ تولیدی و یا حتی در قالب صنعتی کار میکنند، نزدیک به ۳۰۰۰ نفر در زنجان از این محل به صورت مستقیم ارتزاق دارند.

کانال صنایع دستی زنجاناز طرفی ملیله نیز جزو رشتههای صنایعدستی اشتغالزا است ولی کمی در حوزه بازار با مشکل مواجه هستیم که جا دارد بیشتر در این زمینه کار کنیم که آن هم مربوط به بحث تطابق محصولات با نیاز مشتری است.

خرید صنایع دستی زنجان

مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان نیز در این خصوص اظهار کرد: صنایعدستی را باید جزو بخشهایی دانست که به طور موثر کمکحال و بازوی توانمند اقتصاد مقاومتی در برهههای مختلف بوده است. از دیگر کارهای دستی بومی زنجان ساخت وسایل نقرهای و به ندرت طلائی به صورت ملیله کاری است که در اوایل فقط در زنجان معمول بود ولی در زمان رژیم سابق تعدادی از هنرمندان زنجانی به تهران و اصفهان کوچ کردند و این هنر ظریف را در آن شهرها هم رواج دادند.

صنایع دستی زنجانابن رودخانه از زه کش دریاچه «زریبار» و از قسمت پایین دریاچه به سمت جنوب جریان دارد. زرشک یکی دیگر از محصولات ارزشمند کشاورزی خراسان رضوی است که همچون زعفران در نواحی جنوبی و کم آب این استان به ثمر می رسد.ادویه جات: از سوغات خراسان رضوی میتوان به بستههای ادویهای اشاره کرد که در بسیاری از دکانهای اطراف حرم به فروش میرسد.