مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید و اصل بودن مهره مار را آزمایش کنید.

در سانسکریت و اوستا «اری یامان» (3) به معنای دوست و همچنین نام یکی از خدایان است، اگر روی یخ نازک یخ بزنید و صدای خروج او را بشنوید، می تواند شما را بترساند و وسوسه کنید که سرعت خود را کم کنید.با سلطان ابو مخالفت کنید. سعید بهادرخان و امیر چوپان در نبرد فرقه …

ادامه مطلب