گفتوگو دربارۀ پول با کودکان نقش بسزایی در رشد شخصیت آنها دارد

یک عدد از آن ها رویش جان انسان است، به این معنی که یک نقش تربیتی از بعد روانشناختی و یک نقش تربیتی از آنگاه جامعهشناختی دارد. وزیر آموزشوپرورش درباره شعار سال ۱۴۰۱ «تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین» تفسیر داد: ما در بخشهای صنعتی وسیلهای را اهمیت روشهای گوناگون ازجمله مونتاژ، کپی، طراحی، ایجاد و مهندسی معکوس میسازیم و بعد این دستگاه جایی در صنعت نهاده می‌گردد و دیگر ارتباطی مهم آن وجود ندارد ولی اسباببازی اینگونه نمی باشد و نقش تربیتی دارد. او در پایان مهم اشاره به شعار سال مطرح کرد: ما در سالی که مزیّن به شعار تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرینیست، می بایست در زمینه آموختن و تربیت آن را بهکار ببندیم. مطابق نظر مشاور بچه مرکز مشاوره کودکان گزینش نو، دیدگاه ، اعتقادات و انتظارات والدین هم در تربیت کودکان اثر گذاری دارااست . روانشناسی کودک، بخش مهمی از روانشناسی رشد می باشد که به فرآیندهای روانشناختی کودکان از بدو ولادت تا نوجوانی می پردازد و به تغییرات روانشناختی ناشی از شیرخوارگی را تدریس می دهد. کودکانی که در خون طپیدن پدران و برداران خویش را پیش روی خویش دیدند، پیکار کلیدی ستم و فریاد در برابر تفرعن را آموختند و به پدران و برادران خویش اقتدا نمودند. این نوع اسباببازیها دانشآموزان، نوآموزان، کودکان و حتی نوجوانان و بزرگسالان را وادار مینمایند که در فعالیتهای گروهی کمپانی نمایند و بهنحوی در هر سنّی که هستند، بلوغ اجتماعی خویش را خوبتر تثبیت نمایند یا این که به سطح بلوغ اجتماعی برسند. همینطور یوسف نوری وزیر آموزشوپرورش درباره نقش اسباببازیها گفت: اسباببازی نقشهای چندگانهای دارد. یک بخش از نقش روانشناختی اسباببازیها ارتقای مهارتهای شناختی ماست که در مقوله هوش، خلاقیت و ابداع قرار میگیرد. امروز ۱۰۵ مارک اسباببازی در این جشنواره و نمایشگاه حضور دارند و جذاب هست بدانید که بیش از ۳۰ % دوستانی که اینجا حضور دارند، از گروه موسسات خلاق و دانشبنیان هستند. من در هیئت داوری جشنواره حضور داشتم و کلیدی داوران صحبت میکردم و آثار را میدیدم؛ به همین نکته اعتنا کردم که در میزان مرغوب بودن چه میزان جهش داشته و تنوع در فرمها چقدر در همین عصر تغییر تحول و دگرگون سازی پیدا کردهاند. نیرو و انرژی تن را به بهترین شکل مصرف می کند. او که فکر میکرد راهحلی بکر و مفید به ذهنش آمده می باشد برای عوض نمودن فضا و ایجاد فضایی عاری از تشنج -لااقل به جهت خود- پسرش خالد را فراخواند و رو کرد به یک عدد از کودکان که «عمر بن الحسن»، فرزند دیگری از امام مجتبی (ع) بود و مهم لبخندی مرموز به او گفت: حساس پسر من کُشتی میگیری؟ درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد مقاله های کودکانه لطفا از برگه ما بخواهید.