پتاسیم کربنات چیست؟

بر اساس سازمان (FDA) آمریکا بی کربنات پتاسیم عموماً یک ماده امن و بیخطر است. انگور را پس از برداشت از مزرعه خوب تمیز نموده و در محلول ۱ لیتر روغن استرالیایی اصلی ۲.۵ کیلوگرم کربنات پتاسیم در ۱۰۰ لیتر آب ( حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه اهمیت توجه به نوع انگور ) فرو میبرند و سپس آن را بر بر روی رشتههای سیم مفتولی آویزان نموده تا خشک گردند . تأثیر بی کربنات پتاسیم در فرونشانی آتش نسبت به سدیم بی کربنات دوبرابر عمده میباشد. بدین منظور اصلی ایده گرفتن از پروسه سلوی و هو به همین سرانجام رسیدیم که مناسب ترین نحوه به جهت استحصال کربنات سدیم و پتاسیم از محلول پروسه تبخیر و تبلور است. این ماده بهترین ماده در شیمی خشک به جهت خاموش کردن آتش است. همین ماده تنها برهان خاموشکننده در نحوه شیمی خشک میباشد که توسط سازمان آتشنشانی بینالمللی به جهت خاموش نمودن آتشسوزیهای حاصل از سقوط هواپیماها در فرودگاهها مورد مضرات کربنات پتاسیم تأیید واقع شدهاست. برای بدن نسبتاً بی زیان است. محلول در اتانول و استون است. در طی انجام آزمایش ها به همین سرانجام رسیدیم که سپس از انجام سه سطح فرآیند تبخیر و تبلور می توان کربنات سدیم و پتاسیم را به صورت دو کالا جدا تولید کرد. بی کربنات پتاسیم به ندرت بهطور طبیعی یافت می‌شود و سنگ معدن آن را کالیسینیت مینامند. همین بدان عامل است که بی کربنات پتاسیم به عبارتی توان خمیرمایه را داراست که جوش شیرین وجود دارد. شکل بالا یک سیستم کربنات داغ ساده به جهت شیرین نمودن گاز را نشان می دهد. بعضا از سود جویان اخیرا از کربنات پتاسیم صنعتی به جهت تهیه و تنظیم کشمش استعمال می کنند. بی کربنات پتاسیم به عنوان دلیل فرونشانی آتش در شیمی خشک مصرف میشود. هیچ شواهدی از سرطان در انسان نبوده و هیچ تأثیرات مضر مصرف زیاد. تفاوت دارای دربین کربنات پتاسیم و بی کربنات پتاسیم در این هست که مولکول کربنات پتاسیم در ساختار شیمیایی خویش هیچ اتم هیدروژن ندارد در حالی که مولکول بی کربنات پتاسیم در ساختار شیمیایی یک اتم هیدروژن پتاسیم کربنات را از چه جایی بخریم دارد.