هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی تولید کننده بایستی دارای اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اهمیت دقت به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی می باشد که به جهت افزایش شتاب و توان ماشین آیتم استعمال قرار می گیرد ، به جهت اینکه بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ کنید این گزینه یکی از مورد ها واجب میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی میباشد که تراز آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می شود و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن رخداد میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط با طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک کار مشقت بار و تهی دست به علم منحصربه‌فرد در نظر گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در هنگامی که قیمت ماشین بالا می رود و اشخاص توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می کنند که نصب همین قطعه باعث بروز ویژگیهای متمایز در اتومبیل نیز میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط مهم طراحی و ساخت این قطعه مهم دارد، روزگار و هزینهای می باشد که شما باید به جهت آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را می توان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ فرآورده و ساختاری حیاتی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون میگردند و پروسهی انجام این اتفاق اصلی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، زیاد پرسرعت و آسانتر است و این مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اساسی هدرز فولادی پراید وب تارنما خویش باشید.