مقاوم سازی با FRP

بیشترین اثر گذاری در تقویت برشی تیر بتنی حساس frp به طریق دورپیچ کامل با frp مربوط می گردد. مقاوم سازی دارای FRP در قسمت های متنوعی از سازه انجام می شود. متأسفانه میانگین سطح کيفي اجرا و تولید و ساز در میهن چندان مناسب نبوده و نمي قدرت در طرح مقاوم سازی سازه از روشهايي استعمال نمود که در عمل مجري چابکدست و يا تجهيزات گزینه نياز براي انجام آن وجود نداشته باشد. هر طرحي که معيارهاي بهسازي متعدد را تامين نمايد، تا زماني که قابليت اجرا نداشته باشد، نمي تواند هيچ نقشي در بهبود کارایی بنا ايفا نمايد. يک طرح مقاوم سازی زماني مي تواند مناسب و بهينه باشد که علاوه بر آن که معيارهاي پيشگفته را جوابگوست، اساسی امکانات و توانائيهاي اجرائي و ساير محدوديتهاي موجود در اجرا نيز انطباق داشته باشد. يکي از معيارهاي اصلي در هر طرح مقاوم سازی، کمتر تنش در اعضاي بنا اي ميباشد بطوري که هيچ عضوي تحت تنشهايي بيش از ظرفيت خویش قرار نگيرد. سازه های کهن مثل انبارها و پارکینگ های بلا به کارگیری هم حساس به کار گیری از همین طریق می توانند مجددا مورد بهره برداری قرار گیرند. در صورتی که چه در طرح تقویت سازه تنها افزایش مقاومت المان ها مد نظر وجود ندارد و ممکن میباشد از دیگر خواص عناصر جاذب نیروهای زلزله نظیر شکل پذیری هم بهره جست، ولی امروزه ناچیز و بیش دو کلمه و واژه بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی به یک مضمون‌ بکار گرفته می شوند. همینطور ترک های ساخت شده کوچکتر و به طور یکنواخت پخش گردیده اند و وجود لایه های عمودی تقویت ، سبب دوری از پاره گی در الیاف خمشی (افقی) می شود. خلق و خوی دال های تقویت شده حیاتی FRP آزمون شده تا دوران نقص، الاستیک دوخطی می باشد. همینطور استفاده از CFRP ها در بازگرداندن مقاومت باربری جانبی حداکثر و دشواری نخستین اتصالاتی در بهسازی لرزه ای که جراحت ندیده اند موثر می باشد. در زير به برخي از معيارهاي اصلي در يک طرح بهسازي لرزه اي و یا این که همان مقاوم سازی اشاره مي شود. هر طرح مقاوم سازی علاوه بر آن که بايد از نظر معيارهاي فني، سختي و مقاومت آیتم نياز ساختمان را تأمين نمايد، ميبايست از سازگاري مناسبي حیاتی کاربري ساختمان برخوردار باشد و هيچ جور تداخلي حساس نيازهاي عملياتي و بهره برداري ساختمان نداشته باشد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از مقاوم سازی بنا های بتنی اصلی frp در برابر زلزله ، شما احتمال دارد می توانید حساس ما در برگه وب تماس مقاوم سازی سقف کلیدی frp بگیرید.