شرکت چیست و برای ثبت شرکت باید از کجا شروع کرد؟

در کمپانی های سهامی عام گوشه ای از سرمایه شرکت از نحوه فروش اوراق مشارکت و یا این که سهام از شیوه بورس اسناد بهادار به افراد عام جامعه تامین می گردد و سهام همین جور از شرکت ها در بورس به خرید کردن و ثبت کمپانی نظافتی فروش می رسد. ثبت کمپانی تعاونی عام: در مدل شرکت عضویت برای همگی آزاد می باشد و موسسین شرکت می تواند به جهت تامین منتخب از سرمایه نخستین و یا افزایش سرمایه کمپانی سهام ان را به عموم عرضه نماید. توصیه ما به شما دوستان خوب بهره گیری از سرویس ها ویژه موسسه ما به جهت انجام همه فرآیند ثبت کمپانی شما مهم ثبت شرکت ها روزنامه رسمی کمترین هزینه است. لاکن در کلیه این مورد ها به جهت متقاضیان حقیقی می بایست اسکن کارت ملی و شناسنامه و متقاضیان حقوقی آگهی آخری تغییرات شرکت را که برابر دارای اصل شده میباشد به نماینده قانونی و نماینده رسمی خود ارائه دهند و همچنین اخذ سوئ پیشینه برای هیات مدیره و مدیرعامل و گواهی عدم اعتیاد برای مدیر عامل از الزامات می باشد. تمام ترین گونه کمپانی های سهامی می باشند که برای امور تجاری مانند انواع تجارتهای داخلی و خارجی، استخراج معادن، تولید سد، کارگاه ها، خزانه ها و مؤسسه های اعتباری تشکیل می شوند. تعداد شرکا و سهامداران میبایست در شرکت دارای مسئولیت محدود دست‌کم دو نفر و در شرکت سهامی یگانه دست کم سه نفر باشد. همین نوع شرکت ها برای انجام جور کار هیچ محدودیتی ندارند و می توانند هر مدل فعالیتی را در قالب مسولیت محدود به ثبت برسانند.از آن جا که در کمپانی های کلیدی مسولیت محدود سهام به تعداد تقسیم نمی شود و در واقع قابلیت و امکان ارائه صفحه سهام وجود ندارد، میزان سرمایه و سهم شرکا بایستی طی شرکتنامه ای تماما مشخص شود. تعهد طومار همه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های رسمی به جهت عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت. هر گاه شرکت در تعدادی حوزه ی ثبتی، شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی کمپانی به نحوی که برای خود شرکت مقرر می باشد در محل شعبه هم بایستی به کار آید و به جهت انجام این غرض مقامی که خویش شرکت در آن جا به تصویب رسیده هست بایستی سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت سندها محل وقوع شعبه ارسال دارااست تا اقدام به انتشار نماید(ماده ی 8 آئین نامه).