راهنمای نگارش مقاله – مجله کنترل

به ابلاغ دیگر نوشته می بایست مطالب آیتم مشاجره خود را به صورتی پر‌نور و منطقی در قالب استدلال­ هایی منسجم عرضه بدارد تا از هرگونه عدم انسجام پیشگیری شود. اختصارات و علائم نوشته جدول را می اقتدار اصلی زير نويس واضح کرد. جدول ها باید توسط نرم افزار MS Word و فاقد هرگونه کاغذ آرایی، مسافت خطوط 1 برابر (single)، قلم B Mitra اهمیت میزان 12 و قلم متغیرهای سر ستون و ردیف B Mitra با ترازو 12 Bold تهیه و تنظیم دانلود مقاله وبسایت sid شوند. توضیحات مازاد در خصوص محتوای جدول ها باید به صورت زیرنوشته و در زیر جدول باشد. سرانجام گیری: جنبه های حیاتی و نو مطالعه به رخ نتیجه گیری آورده شود. ساختار گوشه ای نوشته بایستی شامل بخش های مقدمه، نحوه کار، یافتهها، سرانجام گیری و واژگان اساسی باشد. روش کار: همین بخش شامل ارائه ظریف طرز ها، مشاهدات یا تجارب آیتم استفاده در مطالعه حاضر است. مطالب جدول ها، شکل ها و نمودارها نباید به طور تام در نوشته تکرار شود و به اندازه است شماره جدول، رخ یا نمودار در متن اشاره شود. ذکر جزئیات تام یافته ها در همین بخش ضروری نمی باشد. ذکر همین که فرضیه ارائه شده در مطالعه صحیح یا این که غلط بوده، یا این که این که دلایل به اندازه برای رد یا قبول آن به دست نیامده است، اضطراری می باشد. ترجمه کتاب و ترجمه تخصصی مقالات برای آن نوع از دانشجویانی که روزگار کافی به جهت ترجمه مقالات خویش ندارند فراوان کاربرد دارد. سرانجام ، به خاطر داشته باشید که هر چاپ کننده و ژورنالی، سبک خاصی را به جهت مقالاتی که چاپ میکند، دارد. علاوه بر آنچه گفته شد، نوشته علاوه بر نوشته اساسی مهم چکیده، مقدمه و عاقبت می باشد که هر یک حالت یگانه خود را دارد. یک تیتر مختصر و توصیفی باید به جهت نوشته انتخاب شود. ترجمیک از حیث اخلاقی، رسمی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ ضابطه تجارت الکترونیک) و حرفهای خود را موظف به مراقبت و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در وب سایت بارگذاری میکنند، می داند و هیچ یک از داده ها ذکر شده در اختیار فرد و یا این که شرکت سومی قرار نمیگیرد. تقدیر و تشکر: در این بخش کل اشخاصی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته البته جزو نویسندگان مقاله نبوده اند مورد تقدیر قرار می گیرند.