دمپر هواساز گردِ پروانه ای

شما میتوانید پنجرههای اتوموبیل خویش را گشوده یا این که بسته کنید تا به همین روش جریان هوا را تهیه نمایید. این گونه دمپرها به خواسته در اختیار گرفتن یا تهیه و تنظیم جریان هوا در باطن تجهیزات انتقال هوا نظیر سیستمهای تهویه مطبوع هوا، دودکشها و مجاری انتقال هوا گزینه به کارگیری قرار میگیرند. بدنه بیرونیِ دمپر هوا ی گرد از یک استوانه کلیدی نوع دمپرِ دستی یا این که برقی و نصیب داخلیِ دمپر هوا ی گرد از یک تیغه ی گردِ که اصلی یک محور از درون به جور دمپر در خارج متصل میباشد تشکیل یافته است. در سیستم های HVAC در صورتی که چه ممکن هست پره مخالف بر جریان هوا تاثیر بگذارد البته تیغه های Opposed نقش مهمی در سیستم HVAC دمپر کانالی دستی دارند. به این استدلال همین گونه از دمپرها نقش مهمی در پیشگیری از آتش سوزی دارا‌هستند و ایمنی سیستم را ارتقا میبخشند. علاوه بر این، نصب دمپر فن این مزیت را داراست که مانع ورود پرندگان یا این که دیگر موجودات به داخل سیستم میشود. دو دسته دمپر حرفه وجود دارا هستند که قابلیت و امکان فن را اهمیت عملکردهای متفاوت سیستم تهیه و تنظیم میکنند. دمپر ورودی: دمپرهای محل ورود در قسمت محل ورود رشته کارگزاری شده و هوا را در به عبارتی جهت چرخش فن میچرخانند. همین دمپر به نظر ساختار شبیه به دریچه هوای موازی برقی است، حیاتی همین تفاوت که تیغه های همین دمپر هواساز بر بر خلاف تیغه های دمپر موازی بصورت معکوس و در اصطلاح بصورت ۷و۸ فعالیت کرده و امر باز و بسته شدن در دمپر هواساز برقیِ ۷و۸ از یک موتور دمپر که در نصیب نمای دیواره ی دمپر کارگزاشتن شده صادر می گردد. ساختار دمپر چهارگوشِ موازی دارای یک قابِ حجم دار به عمقِ ۱۵ سانتیمترمی باشد که این عمق سبب ساز می شود تیغه های دمپر در این محدوده و مدار ۱۵ سانتی به راحتی در گردش و گشوده و بسته شدن باشند. اصلی روشن شدن فن، پرهها برای انتقال هوا به بیرون، گشوده میشوند و حساس خاموش شدن فن، پرهها روی نیز قرار گرفته و بسته میشوند.