درمان سردی رحم توسط دکتر خیراندیش【ارگانیک شو】

کمالی روزبه، خیراندیش مهدی. پورصفوی، ز.، سیدطبایی، س.، خیراندیش، ف.، محبعلی، م.، کمالی نژاد، م.، وجدیان، ر.، 1397. اثر عصاره آبی و هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europaea) بر اماستیگوت های لیشمانیا تروپیکای کلیدی و مقاوم به گلوکانتیم در شرایط (In vitro). زارعی متین، ح.، خیراندیش، م.، جهانی، ح.، 1390. شناسایی و سنجش مولفه های هوش معنوی در گوشه و کنار کار, دکتر نه اندیش چه کسی است تخمدان مطالعه موردی در بیمارستان لبافی نژاد تهران. پورصفوی زهرا، سیدطبایی سیدجواد، خیراندیش فرناز، محبعلی مهدی، کمالی نژاد محمد، وجدیان رضوان. خیراندیش زهرا، بداق جمالی جواد، رایگانی بهزاد. رایگانی بهزاد، خیراندیش زهرا، کرمانی فرزانه، محمدی میاب منصوره، ترابی نیا عابد. ترابی، ح.، خیراندیش، م.، محمدی خیاره، م.، 1399. اثر گذاری اکوسیستم کارآفرینی بر کار کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای دیتا های GEM. رایگانی، ب.، خیراندیش، ز.، کرمانی، ف.، محمدی میاب، م.، ترابی نیا، ع.، 1395. شناسایی کانونهای بالفعل تولید گرد و غبار کلیدی به کارگیری از دیتا های سنجش از بدور و شبیه سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز. شناسایی کانونهای بالفعل تولید گرد و غبار مهم استفاده از دیتا های سنجش از بدور و مشابه سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز. خیراندیش، م.، اسدالهی، م.، جیحانی پور، ا.، کریمی، ک.، ریسمانی یزدی، ح.، 1392. مطالعه و تحلیل ایجاد بوتانل بوسیله باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکام. کاظمی، م.، و خیراندیش، ش.، و ثقفیان، ح.، و دادو، ع. کاظمی، م.، خیراندیش، ش.، ثقفیان، ح.، دادو، ع.، 1397. تاثیر متغیرهای فرایند لیزر پالسی در تولید کامپوزیت سطحی H13-TiC. رنگریز، ح.، و خیراندیش، م.، و لطیفی جلیسه، س. خیراندیش، م.، و اسدالهی، م.، و جیحانی پور، ا.، و کریمی، ک.، و ریسمانی یزدی، ح. خیراندیش مریم، اسدالهی محمدعلی، جیحانی پور اعظم، کریمی کیخسرو، ریسمانی یزدی حمید. کاظمی مریم، خیراندیش شهرام، ثقفیان حسن، دادو علی. صالحی سیدمحسن، خیراندیش شهرام، عباسی سیدمهدی. ناظم محمدناصر، خیراندیش رضا، توکلی هادی، اسداله زاده مجید. خیراندیش مهدی، موذنی بهرام، تاجیک گل سا، خمویی فرشید. عسگری ناصر، خیراندیش مهدی، غلامی مهرداد، خلعتبری معظم مریم. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اصلی دکتر خیراندیش سینوزیت وب سایت خود باشید.