دانستني هاي جالب در مورد كفش

گويا همگی متوجه شدند كه براي كار و فعاليت بايد كفش هاي راحتي به پا داشته باشند . چون حساس وجود چرخ خياطي و پارچه هاي مصنوعي، كفش خيلي مناسب شد و کلیه توانستند از كفشهاي خوب استعمال كنند. به جاي حرير نیز از چرم رنگي استعمال كردند كه به نظرشان بسيار زيبا بود. كفشهاي پاشنه بلندي مي پوشيدند كه روي آن را اهمیت حرير بافته بودند. هيچگاه يك كفش تنگ را خريداري نكنيد. 4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا باز خواهد كرد يك خطا محض است. در اين حوزه شركت كفش تابا اهمیت بهره گيري از كادر بسيار ماهر و چابکدست از چهل سال قبل آغاز به توليد كفشهاي ورزشي، اسپورت، فرم پرسنلي مردانه چرمي و كلاسيك نموده و نيز دركنار اين فعاليت ها مبادرت به مكانيزه نمودن توليد كفش كرده است. آغاز اين مد از هلند بود؛ جايي كه کیفر شست پا و پا درد را براي مردمان قرن چهارده ميلادي به ارمغان آورد. آنگاه از آن، مردم كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و کلیه كفشها از حیث ارتفاع يك شكل شد. قرن نوزدهم، قرن کلیه گير شدن مد بود. جامعه خيلي طبقاتي شده بود و کلیه مي خواستند به نیز فخر بفروشند و بهترين راهي كه به ذهن مردمان رسيد، پوشيدن لباسهاي یگانه بود. هر چه پاشنه بلندتر بود، موقعيت آن شخص بالاتر مي رفت نظیر اين كه در آن زمانه كساني كه از بالا به همگی چيزهاي اطراف نگاه مي كردند، احساس اقتدار زيادي کفش اسپرت مردانه ریبوک مي كردند. آخرها قرن پانزدهم ميلادي، وقتي كفش نوك تيز از مد افتاد، كفش نوك پهن مد شد؛ ولی بيشتر در شمال اروپا ذهن ها هر روز محصولات جدید تر و عجيب تري بيرون مي داد. در قرن هجدهم هم احوال به عبارتی طوري ماند و صرفا شكل پاشنه ها تغيير كرد. اين كفشها تقریبا باز بوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و باطن كفش را فراهم مي آورند و باعث مي شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، ولی همين كفشها نیز استانداردهاي مختص خودشان را دارند. آخرها قرن چهاردهم نیز كفشهاي نوك تيز مد شد. در قرن هفدهم، اين پاشنه هاي وحشتناك از كفشها حذف شد و پاشنه هاي معقول تري به كفشهاي زنانه و مردانه بیش تر شد.