بهروز رسانی اتریوم 2.0 در راه است؛ آیا اتر میتواند جایگاه بیتکوین را تصاحب کند؟

اتریوم چه تعداد تراکنش را می تواند پردازش کند؟ ویتالیک بوترین برای نشان دادن تعادل آیتم نیاز یک بلاک چین حیاتی عملکرد مناسب، سهگانه مقیاس پذیری را طبق تصویر پایین ارائه کرد. هدف این شبکه، اتوماتیک کردن فرآیندهایی مثل به کار گیری از اپ استور یا رئیس سرمایه هست که هنوز به واسطه نیاز دارند. در اکنون حاضر، شبکهی بیتکوین بهاندازهی کل مملکت فیلیپین الکتریسیته مصرف میکند، اما طرفداران آن مهم ابلاغ این که اکثر برق مصرفی بیت کوین درصورتیکه در همین نتورک مصرف نمیشد به هدر میرفت، همت دارا‌هستند این مورد قضیه را موجه جلوه آیا خرید اتریوم خوب است دهند. برای هوشمند نمودن فرایندها، می توان از همین ارز استعمال کرد و به آسانی و اساسی سرعت امور را پیش برد. اصلی وجود تعداد متعددی گره و اخذ و تأیید معتبر تراکنشها به وسیله آنها، نتورک دوچندان کندتر از گزینههای متمرکز خواهد بود. مهم انتخاب و بهینهسازی دو مولفه از همین سهگانه، خصوصیت سوم مضاعف ضعیف خواهد بود. الگوریتمهای اجماع آن‌ها امنیت نتورک که از هزاران گره یا نود (Node) تشکیل شده می باشد را تضمین میکند، اما این دستور باعث به مقیاس پذیری ضعیف میشود. اگر هیچ صفی وجود نداشته باشد، دست کم زمان برداشت 18 ساعت است، ولی همین دوران به طور متغیر بر مبنا تعداد اعتبارسنجهایی که قصد خارج شدن از استیکینگ را دارند، تهیه و تنظیم میشود. هنگامی گس لیمیت بلاک ارتقاء یابد، اعتبارسنجی، ذخیره و تولید بلاک برای نودها دشوارتر میشود. در سناریوی دیگر، گس لیمیت بلاک می تواند برداشته شود تا نتورک به امنیت و مقیاس پذیری دست یابد، ولی دیگر به به عبارتی اندازه غیر متمرکز نخواهد بود. سرانجام، می توان بلاک چینی معطوف بر تمرکززدایی و مقیاس پذیری را تصور کرد. بله می تواند. یک مسابقه فوتبال را خرید ماینر اتریوم e3 در لحاظ بگیرید. هرچه سقف بالاتر باشد، تراکنشهای بیشتری میتوانند در یک برهه زمانی زمانی معین پردازش شوند، درست است؟ در نتیجه، همۀ برنامه های داخل آن برای همیشه آنلاین باقی می مانند و خاموش نمی شوند. به تیتر مثال، اگر انحصار گس بلاکی 100,000 گیگاوی باشد، قابلیت و امکان انجام روستا تراکنش حساس محدودیت گس 10,000 گیگاوی و یا دو تراکنش 50,000 گیگاوی اصلی آن وجود دارد، البته هر تراکنش دیگری که در کنار همین تراکنشها ارسال شود، می بایست منتظر بلاک بعدی بماند.