آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۹۵ و تعاریف موجود در آن – یاسا

کارگزاری اطلاع رسانی یا نماد یا این که تابلو یا وسایلی که حیاتی شباهت اصلی علایم و یا تابلوهای هدایت و رانندگی باشند یا از آنها تقلید شود و یا این که مراد از آن ساماندهی و کنترل وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعث جلوگیری از رؤیت علایم و تابلو و وسایل هدایت و رانندگی گردد و همینطور کارگزاری چراغهای رنگی تبلیغاتی در مجاورت چراغهای هدایت به طوریکه موجب غلط رانندگان گردد ممنوع است. ۱- چراغ سبز برای حرکت: وسایل نقلیهای که اهمیت چراغ سبز رو به رو می شوند حق عبور یا این که گردش را دارند مگر آن که گردش به وسیله علامت دیگری ممنوع شده باشد. اشکال خطوطی که بر روی راهها می بایست کشیده شود مطابق نمونههای منضم به همین آییننامه است. کسانی که قصد به کار گیری از این تارنما را دارند، باید از طریق ورود به وبسایت راهنمایی رانندگی و امکانات گوناگون آن، آگاه باشند و سپس، اقدام به انجام کارها مربوط به راهنمایی رانندگی خویش کنند. همانطور که می دانید چراغ راهنمایی و رانندگی در اورجینال نظم دهنده شهر می باشد و بروز کوچکترین اختلال در عمل آن سبب تولید هرج و مرج خواهد شد. زمان به عمل بردن چراغهای مه می بایست از نور تحت چراغهای تبارک هم به کارگیری شود. ۴- به جهت کاستن شتاب دست چپ را به طور افقی از بالا به ذیل متناوباً حرکت دهند. ۳- برای توقف دست چپ را به طرف زیر نگاه ازمون ایین طومار مهم 32 دارند. ۲- به جهت گردش به چپ دست چپ را به طور افقی نگاه دارند. اذن طومار برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام اشخاص صادر می شود. تابلوها می بایست طبق نمونهی بینالمللی که ضمیمه همین آییننامه می باشد تهیه و تنظیم و کارگزاری شود. در بیرون از شهرها گزینش محل کارگزاشتن حساس ژاندارمری و تنظیم و کارگزاری آن ها اهمیت وزارت راه خواهد بود. تعیین محل کارگزاری آنها در شهرها حساس شهربانی و تنظیم و نصب آنان اهمیت شهرداری است. کارگزاری و استعمال از زنگهای صوتی یا آژیر یا این که بوق خطر به جهت دوچرخهها ممنوع است. در محلهایی که چراغ قرمز رنگ یا این که هر دسته علایم ایست دیگر وجود داراست ممکن است به وسیله فلش سبزی که در کنار چراغ قرمز تعبیه میشود یا این که اصلی کارگزاری تابلو به وسایل نقلیه اجازه دیتا میشود که در مسیر معینی حرکت نمایند.