جراحی زیبایی پلک با حداقل ناراحتی همراه است

تلاش نمایید شب قبل از کار از خوراک های سبک به کار گیری نمایید و قطعا از 8 – 12 ساعت قبل نیز هیچ گونه مواد خوراکی استعمال ننمائید. هم چنین خوب تر هست بدانید دکتر داریوش نادری قبل از انجام فعالیت جراحی در طی جلسات مشاوره ای برگزار می نمایند همگی این نکته ها …

ادامه مطلب