طرز کار پمپ هیدرولیک فرمان و انواع آن – وبلاگ کارنامه

قسمت حساس مرجع هیدرولیک همین فرمانها، پمپ هیدرولیک دستور است. جهت دوری از ورود جریان های خروجی و ورودی پمپ حیاتی به لاین یکدیگر از دو شیر یک طرفه (چک ولو) به شکل نشان داده شده در شکل(8)استفاده می شود. در نمودار ذیل دبی و فشار گزینه نیاز سیستم و زمانه عملکرد پمپ ها نشان دیتا شده میباشد . نمونه شماتیک این مدار در شکل(9)نشان دیتا شده میباشد . در حالیکه هیدرواستاتیک، حیاتی انرژی پتانسیل سیال هیدرولیک رابطه دارااست به نحوی که سیال مایع می بایست زیر فشار و محبوس باشد و در آن انرژی فشاری به انرژی مکانیکی تبدیل میشود. اما شک وتردید ندارم که بهعنوان یک مهندس مکانیک حتماً شناخت حساس همین مدل سیستمها دارید. 3. به کارگیری یک درایو VVVF در سیستم در اختیار گرفتن آسانسور که بدور موتور دارای و در عاقبت پمپ هیدرولیکی را به تدریج افزایش و یا این که کمتر می دهد. هزینه تحت ساخت و نگهداری، آسانی عملکرد، قابلیت اعتماد بالا و سر و صدای ناچیز را می اقتدار از مزایای پمپ های اساسی جابجائی غیر مثبت به حساب آورد. وقتی که مدار نیاز به دبی بالا دارااست جریان هر دو پمپ A و B وارد مدار می شود اما هنگامی که به فشار بالا نیاز میباشد شیر تخلیه کننده D جریان خروجی پمپ B را به تانک ارسال کرده و صرفا پمپ A که حیاتی امکان تحمل فشار بالا را داراست در مدار می ماند. حرکت قابل انعطاف و سوای شوک آسانسور هنگام استارت، ارتقا و کمتر شتاب و ایست و همینطور توقف ظریف بر سر طبقه دو دلیل با حرکت اهمیت میزان مرغوب بودن آسانسور هست که همواره دغدغه طراحان به جهت ارائه یک آسانسور کلیدی کیفیت می باشد و هر قدر سرعت و ظرفیت آسانسور ارتقاء می یابد، دست یافتن به آن اساسی تر و پیچیده تر می شود. استاندارد اروپایی EN 81-2 اصلی عنوان مقررات ایمنی ساختار و کارگزاشتن آسانسورها، بخش دوم، آسانسور هیدرولیکی، الزامات موردنیاز آسانسور هیدرولیکی را ابلاغ می کند. مدار یک سری پمپی ( اصطلاحاً مدار Hi-Lo) : همین مدار جهت تامین دبی بالا در فشار قلیل و یا این که دبی قلیل در فشار بالا بکاربرده می شود که مثال کاربرد آن در پرس های هیدرولیکی می باشد. 1. به کار گیری از شیرهای مختلف الکتریکی و هیدرولیکی که هنگام ارتقا شتاب به ترتیب گشوده شده و موجب می گردند که روغن به یکباره به سیلندر وارد نگردد و در غایت شوک کمتری به مسافر وارد گردد. کاربرد آن صرفا در مواردی که نیروها یا این که بارهای وارد بر سیستم ناچیز باشند به تیتر روغن هیدرولیک می باشند. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم انواع شیر فشار شکن هیدرولیک وب تارنما خویش باشید.